Presentació

Benvinguts a l'Escola Sol-Ixent!!

 • La web de l'escola pretén ser una finestra oberta des d'on podeu conèixer qui som, què fem i on som.

QUI SOM

 • L'escola Sol-Ixent és un centre concertat que imparteix les següents etapes: Educació Infantil, Educació Primària i ESO. La nostra escola està situada al barri de Cerdanyola de Mataró, al límit amb el barri de Peramàs-Esmandíes.

HISTÒRIA

 • L'escola es defineix com escola catalana, el català com a llengua vehicular d'aprenentatge i de coneixement de la cultura pròpia catalana.
 • Laica i activa, des de la doble perspectiva de la formació d'alumnes i de la formació continuada del professorat, que promociona els valors de la coeducació, l'atenció a la diversitat i el respecte per les diferents maneres de viure i pensar de les persones, i amb una estructura de funcionament i participació democràtiques.
 • L'escola té com a objectiu prioritari la formació integral dels alumnes: Pretén cercar el desenvolupament de la personalitat mitjançant una formació de la persona fomentada en l'educació en els valors i actituds de respecte, llibertat, solidaritat, cooperació i no discriminació.
 • La nostra escola es caracteritza per integrar i atendre la diversitat dels alumnes tant pel que fa a diferències personals com a diferències d'aprenentatge i de relacions. Aquestes diferències s´entenen des d'un punt de vista físic, psíquic, ideològic, cultural, social, de nivell i ritme d'aprenentatge.

QUÈ FEM

Educació Infantil
Proporcionar als alumnes:

 • Les situacions educatives que els permetin el progressiu descobriment i creixement personal.
 • L'observació i descoberta del seu entorn més proper.
 • L'adquisició de valors, hàbits i pautes de conducta que afavoreixin la seva autonomia personal i la seva intergració a la societat.

Educació Primària
Ajudar a l'alumne/a:

 • Construir una imatge positiva d'ell/a mateix/a.
 • Conèixer les seves possibilitats a través dels aprenentatges i les seves experiències.
 • Potenciar l'educació de la sensibilitat per afavorir els comportaments cívics i ètics.

Educació Secundària:

 • Consolidació dels ensenyaments de Primària.
 • Iniciació en altres camps del saber.
 • Aprofundiment de les àrees fonamentals d'acord amb l'edat i la capacitat de l'alumne/a.

VOLEM ACONSEGUIR QUE ELS NOSTRES ALUMNES ASSOLEIXIN LES COMPETÈNCIES BÀSIQUES
QUE ELS PERMETIN ASSEGURAR UN DESENVOLUPAMENT INTEGRAL, PER ESDEVENIR PERSONES
AMB RECURSOS I AIXÍ PODER FER-SE UN LLOC EN LA SOCIETAT.