Informació escolar

EDUCACIÓ INFANTIL

Projecte Educatiu
Els objectius de l'etapa de l'educació infantil es basen en l'estimulació de les capacitats físiques, cognitives i socials de l'infant. El bon desenvolupament d'aquestes capacitats facilitaran l'èxit en les etapes educatives posteriors.

A l'educació infantil basem el nostre treball en el desenvolupament integral dels infants.
Potenciem l'aprenentatge competencial i l'educació emocional com a base per créixer i madurar en tots els aspectes de la seva personalitat.

Els objectius principals d'aquesta etapa són:
-
Facilitar l'adquisició d'instruments d'aprenentatge i un grau d'autonomia que els ha de permetre formar part d'una societat organitzada.
- Afavorir la construcció d'una imatge positiva d'ell/a mateix/a, promovent l'educació de l'autoestima, la convivència i l'afany de superació. El desenvolupament d'aquestes capacitats han d'ajudar als nens i les nenes a crèixer com a persones en el món d'avui.
- Tenir molt en compte totes les necessitats dels nostres alumnes: les emocionals i afectives, les intel.lectuals, les motrius i les de relació.
- Col.laborar amb les famílies per garantir la continuïtat educativa necessària per a un bon desenvolupament dels infants.

* Per adequar-nos a les necessitats dels nostres alumnes desenvolupem diferents metodologies:
- Entrades relaxades
- Racons d'aprenentatge: de llengua, de mates, d'experiemntació, de joc (simbolic i de taula).
- Pràxies (Per ajudar a detectar de forma precoç possibles problemes de la parla).
- Apadrinaments.
- Treball cooperatiu.

Activitats específiques
- Pràxies. Millorar les dificultats de parla i llenguatge presents en molts nens i nenes de Cicle Inicial.
- Període d'adaptació dels infants de P3 (dues mestres a l'aula el primer mes de curs).
- Rutines de l'aula: el bon dia, observació del temps, els càrrecs, passar llista, data...
- Hàbits d'higiene, d'ordre, d'alimentació i d'autonomia personal.
- Projecte interdisciplinar d'escola.
- Activitats en petits grups dins o fora de l'aula.
- Curset de natació.
- Sortides.
- Museus, anar a teatre i biblioteca pública Pompeu Fabra.
- Colònies P4 i P5 (juny).
- Tallers: activitats complementàries (càlcul mental, traç, expressió oral, experimentació...)
- Interès per la lecto-escriptura.
- Introducció de l'anglès a P3.
- Iniciació a l'informàtica a P5.
- Apadrinament lector de P5 amb 5è.
- Implementació del programa de la Generalitat de Salut Integral (SI).
- Participació en el programa de fruita i llet de l'escola patrocinat per la Generalitat.

Festes Populars i Celebracions
- Sant Simó.
- La Castanyada: danses, cançons i elaboració de panellets.
- Nadal: Concert de nadales i Tió.
- Carnaval: Dijous Gras, Rua de Carnaval (amb visita a la Residència d'avis del barri) i la Vella Quaresma (enterrament de la sardina).
- Elaboració de mones de Pasqua.
- Sant Jordi: Rosa, drac, participació en el llibre Gegant de l'escola, visita a la biblioteca Pompeu Fabra, tallers d'animació lectora a càrrec dels alumnes d'ESO.
- Graduació dels alumnes de P5.
- Festa de fi de curs.

Relació amb les famílies
- Reunions informatives d'inici de curs.
- Conferències a càrrec de la psicòloga de l'escola.
- Concert de nadales.
- Entrevistes personalitzades (acció tutorial).
- Informes escrits (desembre i juny).
- Informe de final de curs amb lliurament personalitzat a cada família per part de la tutora.
- Festa fi de curs.

Àrees d'ensenyament
- Descoberta d'un mateix.
- Descoberta de l'entorn natural i social.
- Intercomunicació i llenguatges (llenguatge verbal, musical, plàstic i matemàtic).

Ús de noves tecnologies
- Bee_bots (Inici a la robòtica des de P3.
- Preparació per la lectura a partir del Mètode Glifing a P4 i P5.
- PDI (Pissarra digital).
- Iniciació al PAINT (P5)
- Iniciació al WORD (P5)
- Gamificació a l'aula: pickers, kahoot, genially

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

Projecte Educatiu
- Etapa de consolidació de les capacitats bàsiques i de reafirmació personal.
- Descoberta del plaer d'aprendre.
- Investigació, reflexió, treball d'equip i esforç com a base per conèixer i comprendre el que ens envolta.
- Importància de l'experimentació verbal, musical i plàstica.
- Acompanyament personalitzat de l'alumne, acció tutorial, tasca compartida amb les famílies.
- Atenció a la diversitat d'alumnes: suport (CI), grups flexibles en algunes àrees (CM i CS).
- Matemàtiques manipulatives (CI).
- Treball Cooperatiu (l'aprenentatge i el desenvolupament intel.lectual té lloc a partir de la interacció amb els altres).
- Treball per projectes.
- Entrades i sortides que afavoreixin un clima escolar positiu.
- Potenciar el treball de les emocions.

Ús de noves tecnologies
- Bee_bots (Inici a la robòtica 1r i 2n).
- Entrenament lector a partir del Mètode Glifing (1r, 2n, 3r).
- Pissarres digitals a totes les aules.
- 3r i 4t de Primària es fa servir la plataforma digital d'Snappet (tablets)
- 5è i 6è utilitzen la llicència d'Snappet + l'ús d'ordinadors (Chromebook)
- Ordinadors.
- Entrenament lector a partir de Legiland (4t, 5è i 6è).

Hàbits saludables
- Pere Flash (1r i 2n): Espectacle de Titelles per ajudar a la reflexió sobre els propis comportaments del dia a dia, patrocinat per l'Ajuntament de Mataró.
- Programa de la fruita i llet a l'escola, patrocinat per la Generalitat.
- Innovacions en l'àrea d'educació física: Activitats al Sorrall, Parc central,...
- Piscina pels alumnes de 1r i 2n de primària subvencionada per l'Ajuntament de Mataró.

Activitats específiques
- Projecte interdisciplinar.
- Colònies.
- Sortides.
- Museus, anar a teatre i biblioteca pública .
- Tallers: Activitats complementàries (expressió escrita, comprensió lectora, càlcul mental...).
- Padrins d'acompanyament lector.
- Educació Viària a 2n EP.
- Visita als bombers a 3r EP.
- Visita a l'hospital a 4t EP.
- Visita Policia Municipal a 5è EP (Educació viària: bicicleta).
- Treball de l'hort de l'escola (CI).
- Introducció 2a llengua estrangera (francès) a 5èEP.
- Jocs tradicionals (aualé) 6è EP.

Festes Populars i celebracions
- Sant Simó (CI)
- La castanyada: danses (CI), cançons (CI), panellets (CI, CM, CS), representació teatral (CI).
- Nadal: Tió (CI), Concert de Nadales (CI, CM, CS).
- Carnaval: Dijous Gras, Rua de Carnaval (amb visita a la Residència d'avis del barri) i la Vella Quaresma (enterrament de la sardina).
- Elaboració de Mones de Pasqua (CI,CM i CS).
- Sant Jordi: Teatre d'anglès (CM i CS), Jocs Florals (CM i CS), representació de la Llegenda de Sant Jordi (CI) i elaboració d'un llibre Gegant (CI, CM, CS).
- Setmana Cultural: Exposicions obertes als pares.
- Festa de fi de curs (juny).

Relació amb les famílies
- Reunions informatives d´inici de curs.
- Conferències a càrrec de la psicòloga de l´escola.
- Entrevistes personalitzades (acció tutorial).
- Festes d'escola: concert de Nadales i festa fi de curs.
- Visita exposició setmana cultural.
- Notes orientatives a mitjans de cada trimestre(CS).
- Informes escrits (desembre, març i juny).
- Informe de final de curs amb lliurament personalitzat a cada família per part de la tutora.

Àrees d'ensenyament (CI, CM, i CS)
- Àmbit lingüístic: llengua catalana, castellana, anglès i francès.
- Àmbit matemàtic: àrea de matemàtiques.
- Àmbit de coneixement del medi: medi natural i medi social i cultura.
- Àmbit artístic: visual i plàstica, música i dansa.
- Àmbit d'educació física: àrea d'educació física.
- Àmbit d'educació en valors: àrea d'educació en valors socials i cívics.


ENSENYAMENT SECUNDARI OBLIGATORI

És l'etapa de consolidació i ampliació dels ensenyaments apresos a Primària.

Principis bàsics:

 • L'alumne ha de saber no només realitzar unes tasques i activitats concretes tal i com se li han ensenyat, sinó que ha de ser capaç d'afrontar tasques noves o reptes que suposin anar més enllà d'allò que ha après, reorganitzar-ho per transferir-ho a noves situacions i contextos. (Monereo/Pozo)
 • L'alumne ha de saber gestionar la informació. Saber quan, on i com buscar, ser capaç de seleccionar-la en funció dels objectius, processar-la i elaborar-la adequadament per després usar-la (escriure-la, exposar-la i aplicar-la) amb el propòsit de resoldre un problema determinat. (Monereo/Pozo)
 • L'alumne ha d'assolir les competències que afavoreixin la convivència i les relacions socials, les que tracten sobre l'autoestima i la personalitat, així com les que faciliten l'entrada al món del treball.
 • Acompanyament personalitzat de l'alumne. Acció tutorial, tasca compartida amb les famílies.
 • Atenció a la diversitat: Grups flexibles en algunes àrees.
 • Dos professors a l'àrea de matemàtiques, tecnologia (2n,3r) i física i química (2n,3r).
 • Anglès (2n) una sessió de més per fer conversa.

PROJECTE EDUCATIU
A l'ESO preparem als nostres alumnes pel seu creixement personal i acadèmic. Es potencien les competències personals i l'educació emocional com a base per a la formació d'unes grans persones.
El nostre alumnat continuarà treballant la responsabilitat i l'autonomia iniciades anteriorment, adequant-ho a l'adolescència en el camí de formar-se com a persones adultes.
Atenem la diversitat i orientem el nostre alumnat en el seu procés d'aprenentatge. Tot això encaminat a l'assoliment de l'èxit escolar, com han demostrat els bons resultats assolits pel nostre alumnat els darrers anys en el procés de competències bàsiques de 4t D'ESO.

ÚS DE LES NOVES TECNOLOGIES

 • Us de les TIC a la didàctica de les diferents matèries.
 • Servei de google apps amb el domini @escolasol-ixent.cat
 • Treball amb google classroom i google drive.
 • Plataforma moodle de secundària.
 • Revista digital amb NODES.
 • Continguts de tecnologia amb Tecno 12-18.
 • Treball de ciències amb la llicència Science bits.

HÀBITS SALUDABLES

 • Servei municipal d'atenció primària.
 • Innovacions en l'àrea d'educació física: Activitats a l'aire lliure, al Sorrall, iniciació a la Vela.
 • Taller de planificació familiar al Casal de la dona.
 • Servei d'orientació psicopedagógica

ACTIVITATS ESPECÍFIQUES

 • Projecte interdisciplinari.
 • Colònies, intercanvis o viatge de final de l'ESO.
 • Sortides curriculars.
 • English day.
 • Apadrinaments d'anglès.
 • Lectura de contes a infantil i primària.
 • Taller d'economia a càrrec de l'EFEC.
 • Participació a concursos d'infografies a l'EFEC, d'escriptura "Contes i ciència", clip metratges amb Mans Unides.
 • Acompanyament i orientació individualitzat d'estudis post-obligatoris.

FESTES POPULARS I CELEBRACIONS

 • Castanyada
 • Nadales i pessebre vivent
 • Setmana cultural
 • Jornades esportives
 • DENIP
 • Participació per la Marató
 • Rua de Carnaval
 • Sant Jordi, llibre gegant i gimcana interdisciplinar
 • Festa de fi de curs
 • Comiat alumnes de 4t ESO (sopar amb els pares)

RELACIÓ AMB LES FAMÍLIES

 • Reunions informatives d'inici de curs
 • Entrevistes personalitzades (acció tutorial)
 • Festes d'escola: Nadales, Pessebre vivent, visita dels avis a 3r d'ESO, Flashmob Sant Jordi i festa de fi de curs
 • Visita exposició: setmana cultural
 • Notes orientatives a mitjans de cada trimestre
 • Informes via mail a cada trimestre
 • Informe de final de curs amb lliurament personalitzat a cada família per part de la tutora.

METODOLOGIA
Sessions teòriques.
Fomentem el treball cooperatiu, l'aprenentatge i el desenvolupament intel·lectual, que té lloc a partir de la interacció amb els altres.

Treball pràctic al taller de tecnologia i al laboratori de ciències, a partir de l'experimentació els alumnes aprenen de forma activa la ciència i la tecnologia.

Treball interdisciplinari.
Atenció a la diversitat amb grups flexibles, reforços individualitzats.
Treball de les ciències amb Science Bits, aprenentatge constructiu a partir de l'observació de fenòmens presents a la vida quotidiana.

Servei comunitari, projecte per desenvolupar la competència social i ciutadana.

ÀREES D'ENSENYAMENT
CURRÍCULUM
Àmbit lingüístic

 • Llengua catalana i literatura
 • Llengua castellana i literatura
 • Llengües estrangeres: anglès i francès
 • Express yourself (optativa)
 • Taller de llengua (optativa)
 • Què t'angoixa, Núria?(optativa)
 • Fem narració (optativa)
 • Taller d'expressió (optativa)
 • Oratòria (optativa)
 • Robòtica

Àmbit matemàtic

 • Matemàtiques
 • Economia

Àmbit cientificotecnològic

 • Ciències de la naturalesa: Física i química
 • Ciències de la naturalesa: Biologia i geologia
 • Ciències de la naturalesa: Ciències Aplicades a l'activitat professional. (optativa)
 • Tecnologia
 • Tecnologia de la informació i la comunicació (informàtica)
 • Física i química i Ciències aplicades (optativa)
 • Biologia i Geologia i Ciències aplicades (optativa)

Àmbit social

 • Ciències socials i Geografia i Història
 • Cultura Clàssica
 • Economia i Emprenedoria (optativa)

Àmbit artístic

 • Música
 • Educació Visual i Plàstica
 • Disseny gràfic (optativa)
 • Handcraft (optativa)
 • Arts escèniques -Theatrer (optativa)

Àmbit de l'educació física

 • Educació física.

Àmbit de cultura i Valors ètics

 • Cultura i Valors Ètics.

Àmbit digital

 • Currículum transversal, tractament de la informació i organització dels entorns de treball i aprenentatge.
 • Competències bàsiques de l'àmbit digital.

Àmbit personal i social

 • Autoconeixement.
 • Aprendre a aprendre.
 • Servei comunitari.
 • Participació concursos, sortides, activitats de centre.

Treball comunitari
L'impuls del servei comunitari per l'alumnat de secundària obligatoria és una acció que vol promoure que els alumnes experimentin i protagonitzin accions de compromís cívic, aprenguin en l'exercici actiu de la ciutadania, i posin en joc els seus coneixements i capacitats al servei de la comunitat

Treball de síntesi i Projecte de recerca de 4t d'ESO
Treball de síntesi
Conjunt d'activitats globalitzades interdisciplinàries que tenen per objectiu
consolidar les competències i aprenentatges assolits durant el curs.

 • Treball de síntesi 1r d'ESO: Un gegant dins la història.
 • Treball de síntesi 2n d'ESO: Turisme a Mataró.
 • Treball de síntesi 3r d'ESO: La meva galeria d'art.

Treball de recerca 4t ESO
Potenciant el treball en equip els alumnes realitzaran un treball d'investigació i recerca sobre un tema transversal a escollir per l'alumnat en funció dels interessos d'estudis post obligatoris.